WAŻNE DLA MAŁYCH FIRM
OD 1 STYCZNIA SKŁADKA  ZUS UZALEŻNIONA OD PRZYCHODÓW

Od 1 stycznia 2019 r. będzie można opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od tych przychodów.

Mała działalność gospodarcza – mały  ZUS

Aby skorzystać w danym roku z ulgi przysługującej ”małej działalności gospodarczej”:

– należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

– przychód przedsiębiorcy z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli była prowadzona przez cały rok, nie może przekraczać trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku ( w 2018 r. kwoty 63 000 zł = 30×2100 zł)

WAŻNE!

Jeśli działalność  gospodarcza trwała przez część poprzedniego roku, limit którego nie może przekroczyć przychód z tej działalności jest odpowiednio niższy. Ustala się go przez   podzielenie trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia ( w 2018 r. 63 000 zł) przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku (w 2018 r. 365 dni) i pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej
w poprzednim roku kalendarzowym (np. 334 dni, gdy działalność była zawieszona na cały marzec 2018 r.).

WYŁĄCZENIA Z ULGI DLA MAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I MAŁEGO ZUS-u

Nie będzie można skorzystać z małego ZUS, jeśli w poprzednim roku:

– działalność gospodarcza prowadzona była krócej niż 60 dni, tj. przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni,

– przedsiębiorca rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia   sprzedaży od podatku VAT,

– przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności,

– przedsiębiorca spełnia warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia,

– przedsiębiorca wykonuje czynności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej.

UWAGA !

Ulga związana z małą działalnością gospodarczą , w związku z konieczności prowadzenia działalności co najmniej 60 dni w poprzednim roku nie obejmuje w 2019 r. działalności rozpoczętej po 2 listopada 2018 r.

WAŻNE !

ZUS na omawianych tu zasadach preferencyjnych przedsiębiorca może opłacać, jeśli korzystał wcześniej z ulgi na start i/ lub preferencji w składkach ZUS dla osób rozpoczynających  działalność gospodarczą ( składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia ).

Jak długo można korzystać z ulgi dla małej działalności gospodarczej?

Niższe składki na ubezpieczenie społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy

w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak ustalić najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ?

Najniższą podstawę wymiaru składek ustala się w trzech krokach:

  1. Najpierw trzeba ustalić przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej  w poprzednim roku kalendarzowym :

– roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym należy podzielić przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności i tę kwotę pomnożyć razy 30.

  1. Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

Następnie należy przemnożyć przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik , który Prezes ZUS ogłosi w Monitorze Polskim.

3 . Wynik należy porównać do kwoty 30 % minimalnego wynagrodzenia i 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być  niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę
w danym roku  i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

 

Jakie są obowiązki związane z korzystaniem z małego ZUS?

O prócz obowiązków dotyczących innych płatników składek, przedsiębiorcy korzystający
z ulgi będą mieli również inne obowiązki.

Należą do nich :

– obowiązek przekazywania w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek,

– obowiązek przedstawienia na żądanie ZUS dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Jeśli ten obowiązek nie zostanie wypełniony, ZUS ustali za wszystkie  miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Czy można zrezygnować z ulgi?

Tak można w każdej chwili, a więc także od dnia nabycia do niego prawa, ale musi opłacać składki na zasadach ogólnych przewidzianych dla pozostałych przedsiębiorców.

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.