O P Ł A T A   R E C Y K L I N G O W A  Z A  T O R E B K I  F O L I O W E

Obowiązki sprzedawcy od września 2019 r. – PRZYPOMNIENIE:

Prowadząc sklep lub hurtownię, w której klienci pakują zakupy do torby foliowej, którą  im udostępniamy,
musimy :

– pobierać opłatę recyklingową od wydawanych toreb (za wyjątkiem tzw. zrywek),

– wnieść pobraną od klientów opłatę recyklingową do urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca prowadzenia twojej działalności,

– złożyć do 31 grudnia 2019 r. wniosek o rejestrację w BDO,

– złożyć drogą elektroniczną do 30 czerwca 2020 r. aktualizację danych (zaznaczenie działu dotyczącego torebek foliowych) a następnie złożyć sprawozdanie dotyczące liczby toreb wydanych w 2019 r.

Co podlega połacie recyklingowej

Wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, za wyjątkiem bardzo lekkich toreb
o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (tzw. zrywek), które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Stawka opłaty recyklingowej

W cenie torby, za którą płaci  klient, musimy uwzględnić opłatę recyklingową, która wynosi 20 gr. Opłata może stanowić całkowity koszt torby lub zostać doliczona do ceny przez nas ustalonej. W tym ostatnim przypadku ostateczna opłata ponoszona przez klienta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty recyklingowej.

Kiedy i gdzie wnosić opłatę recyklingową

Opłatę wnosimy do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Oznacza to, że opłatę za pierwszy kwartał 2020 r. wniesiemy do 15 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wpisu i wykreślenie z rejestru

Musimy  pamiętać o aktualizowaniu danych zawartych w rejestrze. Mamy na to 30 dni, od dnia, w którym nastąpi ich zmiana. Zrobimy to, jeśli np. zmieni się nazwa firmy, adres siedziby  czy zakres prowadzonej działalności.
W takich sytuacjach wypełnimy formularz, zaznaczając, że dotyczy on aktualizacji i wpiszemy te informacje, które uległy zmianie. Jeśli trwale zakończymy prowadzenie działalności wymagającej wpisu do rejestru,
np. zamkniemy lub przeniesiemy firmę, musimy złożyć do właściwego marszałka województwa wniosek
o wykreślenie z rejestru. Mamy na to 14 dni od dnia zakończenia działalności wymagającej wpisu.

Pamiętajmy o terminach , bo inaczej grozi nam kara aresztu lub grzywny.

Sprawozdanie dotyczące liczby toreb

Indywidualne konto w rejestrze BDO oraz numer rejestrowy będą nam potrzebne do złożenia rocznego sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) i toreb pozostałych
(50 i więcej mikrometrów). Zrobimy to elektronicznie po zalogowaniu się na swoje konto w rejestrze BDO. Pierwsze sprawozdanie, za 2019 r. musimy złożyć do 30 czerwca 2020r. Będzie dotyczyć okresu:

– od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie toreb lekkich

– od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie toreb pozostałych

Kolejne sprawozdania, począwszy od sprawozdania za rok 2020, będą już dotyczyły całego poprzedniego roku kalendarzowego i będziemy musieli je składać do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Rozliczanie opłaty w podatkach

  1. Podatek dochodowy

Opłata recyklingowa pobierana od klientów stanowi przychód, natomiast opłata wnoszona do urzędu marszałkowskiego – koszt uzyskania przychodu. Opłata będzie uznana za koszt uzyskania przychodu z chwilą jej wniesienia przez przedsiębiorcę. Opłatę zalicza się do kosztów uzyskania przychodu w kwocie netto.

  1. Podatek VAT

Opłata recyklingowa, która jest elementem należności za torbę, jest wliczana do podstawy opodatkowania
z tego tytułu i jest opodatkowana podatkiem VAT w stawce 23 %.

Sprzedaż toreb foliowych na zakupy dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, podlega ewidencji przy zastosowaniu kas. Opłatę recyklingową pobieraną od klientów od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. musimy wnieść do 15 marca 2020 r.

WAŻNE!

Pobraną opłatę recyklingową za 2019 rok (ilość sprzedanych torebek x 20 groszy + 23% VAT) należy uiścić
do dnia 15 marca 2020 roku na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Santander Bank Polska S.A.

93 1090 2398 0000 0001 4176 6318

Od 1 stycznia 2020 roku został ustalony obowiązek prowadzenia ewidencji zakupionych i sprzedanych toreb foliowych – nie ma narzuconego wzoru i sposobu jej prowadzenia.