+48 71 363 61 88 biuro@spectax.pl

PUBLIKACJE

Brak obowiązku opłacania składek ZUS od części finansowanych przez pracodawcę kart sportowych Multisport

07.06.2016 / Jolanta Szuba

Zespół STG Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10 maja 2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję nr 211 w sprawie braku obowiązku naliczania i odprowadzania składek ZUS od części finansowanych przez pracodawcę kart sportowych Multisport.

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że zatrudnia w Polsce pracowników, którym zamierza udostępnić korzyść materialną polegającą na zakupie kart sportowych Multisport po cenach niższych niż detaliczne. Karty sportowe będą nabywane przez spółkę  od podmiotu trzeciego a następnie oferowane pracownikom po cenie niższej od kwoty jaką spółka będzie zobowiązana zapłacić podmiotowi trzeciemu.

Wnioskodawca podkreśla, że możliwość nabywania kart po cenach niższych niż detaliczne będzie uregulowana m.in. w regulaminie wynagradzania spółki.  W celu nabycia kart pracownik będzie ponosił opłatę niższą od ceny brutto, którą zapłaci wnioskodawca na podstawie faktury otrzymanej od dostawcy oferującego te karty.

W związku z powyższym spółka zadała pytanie czy jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne , ubezpieczenia zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie będzie zobowiązany do potrącania powyższych składek od przychodu pracownika stanowiącego różnicę pomiędzy ceną nabycia karty sportowej zapłaconej przez wnioskodawcę a odpłatnością jaką zapłaci pracownik wnioskodawcy za nabycie tej karty.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że w myśl § 2 ust 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe składki nie powinny być naliczane składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  od korzyści materialnych wynikających z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług za częściową odpłatnością.