+48 71 363 61 88 biuro@spectax.pl

Wszystkie torby foliowe z opłatą

Od 1 września br. wszystkie torby  na zakupy z tworzywa sztucznego (z wyłączeniem bardzo lekkich toreb, tzw. zrywek) zostaną objęte opłatą recyklingową.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przez torby na zakupy z tworzywa sztucznego należy rozumieć torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które oferowane są w punktach handlowych, do których zalicza się:

  1. lekkie torby z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  2. bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnotrawstwu żywności,

a od 1 września br. także

  1. pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

Opłata recyklingowa może stanowić całkowity koszt dla konsumenta albo może zostać doliczona do ceny sprzedaży torby. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od tzw. Zrywek, ale tylko po spełnieniu warunków podanych w pkt.2. Maksymalna stawka opłaty recyklingowej może wynosić 1 zł za sztukę, natomiast rzeczywista stawka opłaty jest określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 grudnia 2017 r. i wynosi 20 groszy (netto).

Obowiązek pobrania opłaty od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego kontroluje Inspekcja Handlowa. Kara za niepobieranie opłaty wynosi od 500 do 20 000 zł

Dotychczas opłatą objęte były torby o grubości od 15 do 50 mikrometrów. Opłaty recyklingowe były wnoszone do 15 marca następnego roku

– a od 1 stycznia 2020 r.  pobrana oplata od „foliówek” będzie wnoszona w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Ponadto firmy handlowe, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, od 2020 roku będą miały obowiązek prowadzić ewidencję nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy (w formie papierowej lub elektronicznej). Ewidencje te należy przechowywać przez 5 lat.

W 2020 wystąpi już obowiązek składania sprawozdań za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) i  obejmie po raz pierwszy informacje o torbach nabytych i wydanych w 2019 roku, z tym że w przypadku toreb pozostałych, które zostaną objęte opłatą recyklingową od 1 września 2019 r., dane te dotyczyć będą jedynie okresu od 1 września do 31 grudnia 2019 r.

Składanie sprawozdań powoduje obowiązek uzyskania wpisu do rejestru. Czas na złożenie wniosku o wpis ustalono do 31 grudnia 2019 roku. Brak wpisu do rejestru grozi karą pieniężną od 5000 zł.