+48 71 363 61 88 biuro@spectax.pl

N o w e  k as y  f i s k a l n e  o n – l i n e

Z dniem 1 maja 2019 roku weszło w życie rozporządzenie  Ministra Finansów w sprawie  kas  rejestrujących. W rozporządzeniu  tym wprowadzono przepisy  rozróżniające zasady dotyczące  opisu  dokumentów  wystawianych przez podatników  prowadzących ewidencję  sprzedaży przy użyciu nowych  kas on-line w stosunku do opisu dokumentów  wystawianych  przez  podatników  używających  kas dotychczasowych.

Od 1 maja 2019 r. do ustawy o VAT wprowadzono regulacje dotyczące  tzw. kas  on-line. Nowe  przepisy zakładają, że stare kasy będą stopniowo wycofywane  z rynku. Kasy on-line obligatoryjnie będą stosowane przez podatników prowadzących działalność gospodarczą
w określonych w ustawie  branżach, zidentyfikowanych  jako szczególnie narażone  na nadużycia. Od 1 stycznia 2020 r. kasy on-line  obowiązkowo  będzie  musiała stosować  pierwsza grupa podatników , tzw. branża  paliwowa, a także świadcząca  usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji. Kasy on-line  mają być wyposażone  w funkcjonalność  połączenia
z systemem  teleinformatycznym CRK prowadzonym przez  Szefa KAS, do którego będą przesyłane dane z tych kas.

Wydanie paragonów

Każda sprzedaż  towaru  czy usługi osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a także rolnikowi ryczałtowemu, w tym również  otrzymanie zaliczki, jest  ewidencjonowana
w kasie fiskalnej.  Zgodnie z nowymi przepisami podatnik (sprzedawca) ma obowiązek wystawienia i wydania paragonu, bez żądania nabywcy, podczas dokonywania  sprzedaży,
nie później  niż  z chwilą  przyjęcia  należności, bez względu na formę  płatności.

Odrębnie natomiast uregulowano obowiązki podatnika związane z wystawieniem i wydaniem paragonu w stosunku do otrzymanych zaliczek przed dokonaniem sprzedaży. W przypadku gdy podatnik otrzyma przed dokonaniem sprzedaży całość albo część zapłaty:

– w gotówce – wystawia i wydaje nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny z chwilą  jej otrzymania,

– za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo –kredytowej , której jest członkiem – wystawia i wydaje nabywcy, bez jego żądania paragon fiskalny niezwłocznie po jej uznaniu na rachunku podatnika, nie później niż
z końcem miesiąca, w którym została uznana na rachunku podatnika, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania.

Paragon fiskalny musi zawierać  w szczególności napis „Paragon Fiskalny”, dane sprzedawcy i jego NIP oraz centralnie umieszczone  logo fiskalne  i numer unikatowy kasy rejestrującej.

Pobranie oświadczeń od kasjerów

Osoba prowadząca u podatnika ewidencję  musi złożyć oświadczenie  o zapoznaniu się
z zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad określonymi w części I dokumentu. Oświadczenie jest składane przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przez te osoby, a egzemplarz oświadczenia jest przekazywany również osobie  je składającej.

Przepisy te mają wymiar uszczelniający system VAT .Ministerstwo Finansów zakłada,
że regulacje te będą pełniły rolę  prewencyjną w walce z szarą strefą i będą przeciwdziałać sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej lub wydawaniem np. paragonów kelnerskich
w branży gastronomicznej.

Pobranie takich oświadczeń ma na celu uświadomienie  tym osobom, że są świadome grożących konsekwencji za ich nieprzestrzeganie i odpowiedzialności karnej skarbowej za naruszenie tych obowiązków.

Należy pamiętać, że na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu, może być nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.

Odebrane przez podatnika oświadczenie jest przechowywane w jego dokumentacji księgowej .

Nowe oznaczenia literowe stawek VAT

Podatnicy mają na to czas do końca lipca 2019 r.

Jak wynika z nowego rozporządzenia , literze:

A – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

B – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości  7 % albo 8 %,

C – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5 %,

D – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

E – jest przypisanie zwolnienie od podatku ,

F i G – są przypisane pozostałe  stawki  podatku , w tym wartość 0 %w przypadku sprzedaży opodatkowanej , o której mowa w art. 119 ust.1 lub art.120 ust. 4 ustawy o VAT.

Ponadto podatnik przedstawia na żądanie organu podatkowego przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia z VAT.