+48 71 363 61 88 biuro@spectax.pl

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI PO ZAMKNIĘCIU FIRMY
Dokumenty podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą trzeba zachować do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego one dotyczą, także po zamknięciu firmy .
Księgi podatkowe i dokumenty związane z ich prowadzeniem trzeba dla celów skarbowych przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania okresu podatkowego, którego one dotyczą. Przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje zasadniczo po 5 latach, licząc do końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Dokumenty dotyczące straty należy zachować do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok, w którym została poniesiona, a nie za ostatni rok, w którym odliczono ją od dochodu .
Termin przedawnienia może się wydłużyć w przypadku, gdy jego bieg nie rozpocznie się (np. w związku z rozłożeniem na raty ), zostanie zawieszony ( np. po wniesieniu sprawy do sądu) lub ulegnie przerwaniu (np. w wyniku wszczęcia przez urząd skarbowy postępowania egzekucyjnego i zastosowania środka egzekucyjnego).
Zakończenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku przechowywania przez wymagany czas dokumentów związanych z rozliczeniami podatkowymi dotyczącymi okresu jej prowadzenia.