+48 71 363 61 88 biuro@spectax.pl

KASY FISKALNE W 2019 ROKU

Przedsiębiorcy  prowadzący sprzedaż na rzecz konsumentów  i rolników  ryczałtowych muszą przygotować się na zmiany w zasadach ewidencjonowania.

Zgodnie z nowelizowanymi przepisami rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, podatnicy będą  musieli nabywać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii ale tylko do 31 grudnia 2022 r. Docelowym systemem będzie system kas online. Dotychczasowe kasy będą mogły być eksploatowane aż do ich zużycia .

Nowe oświadczenia i rezygnacja z wniosków  dotychczasowych

Rezygnuje się z obowiązkowego zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania na kasie fiskalnej oraz z obecności urzędnika urzędu skarbowego przy czynności odczytania pamięci kasy fiskalnej. Wprowadzono natomiast nowe wzory pism stosowanych do kas fiskalnych:

Wprowadza się dokument zawierający zasady rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego, łącznie z oświadczeniem składanym przez osoby prowadzące
u podatnika ewidencję, potwierdzającym zapoznanie się z zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad; oświadczenie podpisywać będą  musiały osoby korzystające z kas (np. pracownicy – sprzedawcy).

Paragon przed przyjęciem gotówki oraz inne zmiany  w ewidencji na kasach fiskalnych

Największej modyfikacji ulegnie proces przekazywania paragonu klientowi. Dotyczyć on będzie zarówno podatników stosujących kasy online, jak i kasy dotychczas dostępne na rynku. Wymagane będzie, aby paragon trafił do klienta przed przyjęciem gotówki za dokonaną sprzedaż. Podatnik będzie obowiązany do wystawienia i wydania paragonu, bez żądania nabywcy, przed  przyjęciem należności, bez względu na formę płatności. Oznacza to, że wydanie paragonu musi nastąpić przed zapłatą. Z wymagań technicznych dla kas rejestrujących nie wynika, aby kasa mogła wystawić paragon wyłącznie po zakończeniu płatności, w tym także w  przypadku płatności realizowanej kartą płatniczą. Mając to na uwadze wprowadzono ww. wymóg, aby klient miał pewność, że transakcja została zarejestrowana w kasie rejestrującej. Ta zasada nie dotyczy otrzymania należności przed dokonaniem sprzedaży (zaliczki), dla których stosuje się następujące metody ewidencji:

 1. w przypadku zaliczki otrzymanej w gotówce – podatnik ma obowiązek wystawić
  i wydać paragon z chwilą jej otrzymania;
 2. w przypadku zaliczki otrzymanej w inny sposób – podatnik ma obowiązek wystawić
  i wydać paragon niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku, jednak nie później niż z końcem miesiąca, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania .

Dodatkowe obowiązki związane z kasą

Zwrócić należy uwagę na następujące zmiany dotyczące ewidencjonowania na kasach online i kasach dotychczasowych :

 • wprowadza się obowiązek oznaczenia literowego od „A „do „G” do właściwych stawek podatku przypisanych , odpowiednio do nazw towarów i usług, nie tylko jak dotychczas wyłącznie do litery A ,
 • dodano obowiązek udostępniania, podczas transakcji, kupującemu wyświetlacza kasy dla możliwości weryfikacji wprowadzanego do ewidencji na kasie kupowanego asortymentu i jego wartości,
 • eliminuje się obowiązek zgody serwisu głównego kas do zmiany serwisanta oraz rezygnuje się z obowiązku zawiadamiania przez podatników naczelnika urzędu skarbowego o dokonanej zmianie,
 • w przypadku kradzieży lub innej sytuacji utraty kasy, ustalono, że zgłoszenia o tym fakcie dokonać należy w terminie 5 dni od dnia powzięcia informacji o utracie,
 • Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.