+48 71 363 61 88 biuro@spectax.pl

PUBLIKACJE

Brak obowiązku opłacania składek ZUS od wynagrodzenia Prezesa Zarządu z tyt. powołania

07.06.2016 / Jolanta Szuba

Zespół STG Sp. z o.o. informuje, że w dniu 08 kwietnia 2016 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał Decyzję 390/2016 w sprawie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pełnienia  na podstawie powołania, niezależnie od wykonywanej umowy o pracę, funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Wnioskodawca zwrócił się o wydanie pisemnej interpretacji wskazując, że jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność gospodarczą w formie biura rachunkowego. Wnioskodawca powołał do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu będącego jednocześnie wspólnikiem spółki mocą uchwały zgromadzenia wspólników z wynagrodzeniem określonym wyłącznie na podstawie aktu powołania. Jednocześnie wnioskodawca zawarł z Prezesem Zarządu umowę o pracę w niepełnym wymiarze pracy (1/2 etatu) na stanowisko księgowej.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Spółka powzięła wątpliwość czy wynagrodzenie wypłacane Prezesowi Zarządu powoduje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r.  poz. 581 ze zm) oraz ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych nie obejmuje obowiązkiem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wynagrodzenia uzyskiwanego przez osobę pełniącą funkcję prezesa zarządu spółki  na podstawie aktu powołania niezależnie od stosunku pracy.